Juni 2020 - Concept Manifest Zero Waste Leusden 2025, naar 45 kg huishoudelijk restafval ?

In de Leusdense kringloopsamenleving 2050 is sprake van een zero-waste situatie. Er ontstaat nagenoeg geen huishoudelijk restafval. Al enige decennia behoort de gemeente Leusden provinciaal en ook landelijk tot de koplopers gescheiden inzameling van grondstoffen. Leusden beoogt een circulaire ambitie op meerdere beleidsterreinen (energie, mobiliteit, grondstoffen en afval).

Met de realisering in 2017 van circa honderd ondergrondse locaties voor het betaald brengen van restafval, ook bekend als Diftar, is er een flinke stap gezet in het omlaag brengen van huishoudelijk restafval. Per inwoner is er met 2014 als referentiejaar 150 kg per inwoner sprake van een daling naar 90 kg in 2019. Extra aparte inzameling van grondstoffen is dus goed voor circa 60 kg per inwoner. Iets meer dan de helft, circa 33 kg komt in de oranje PMD - kliko. Tevens zorgt zichtbaar en onzichtbaar ontwijkgedrag, naast minder afvalaanbod van ‘thuisbedrijven’, nog eens voor een daling van circa 30 kg. Zowel herbruikbare grondstoffen als ultiem restafval wordt door huishoudens afgevoerd middels diverse exportkanalen. Deze ontwijkstroom wordt ook wel aangeduid als ontwijk- of nulaanbod. Dit Leusdense nulaanbod komt overeen met de praktijk in andere gemeenten met een hoge dalingsvariant van Diftar. De invoering van ‘omgekeerd inzamelen’, restafval op afstand en service voor inzameling aan huis van grondstoffen, in combinatie met een prijs- en serviceprikkel leidt tot de hoogste daling om het beoogde doel te behalen. De totale daling vanaf 2014, circa 90 kilo per persoon, zestig procent, kan worden verdeeld in 60 kg, veertig procent, meer aangeboden grondstoffen en 30 kg nulaanbod, goed voor twintig procent extra daling.

Ecotransitie Zero Waste 2014 - 2030
Het huidige gemeentelijk Grondstoffenplan 2016 – 2020 is toe aan een actualisatie. Voorstellen ter verbetering, advies en ideeen van inwoners vormen een welkome bijdrage. Het vergroot de betrokkenheid en zorgt voor breder draagvlak. De landelijke doelstelling naar Nul op de afvalmeter, circulair 2050, kan in Leusden worden vertaald met een stapsgewijze, gefaseerde verlaging. De doelstelling voor 2025 wordt dan 45 kg en voor 2030 maximaal 30 kg fijn en grof huishoudelijk afval per inwoner.

Kringloopmeter Leusden
In de CML Kringloopmeter Leusden is een uitwerking gemaakt van de benodigde ombuigingen per afval en/of grondstofstroom. Ook wordt inzichtelijk hoeveel kg als ultiem restafval wordt aangeboden indien alle kringloopopties voor grondstoffen maximaal worden benut.

Recent vastgestelde Grondstoffenplannen in zowel gemeente De Wolden als Waalwijk en Deventer, allen Diftar, gaan ook uit van de haalbare beleidsdoelstellingen voor 2025 en 2030.

Naast communicatie en gedragsverandering is klimaatwinst een actueel thema. Door wijzigingen in de frequentie van inzameling, eco-efficientie, kunnen vele transportkilometers worden bespaard.

Ook door meer in te zetten op kringloop-keukenmangement en het verstrekken van kliko’s op maat voor zowel GFT en Oud Papier en Karton (OPK) worden huishoudingen beter voorzien in het apart houden van waardevolle grondstoffen. Zo kan op verzoek een Groente en Fruit- biobakje voor op het aanrecht en een blauwe kliko voor het beter apart houden van OPK worden aangeboden. De openingstijden van Grondstoffenstation ’t Spieghel worden geevalueerd en sluiten beter aan bij de optimale brengmomenten.

Gemeente Leusden, 30.000 inwoners, circulair grondstof- en afvalbeheer
Impact verbeteropties, intelligent inzamelplan en maatwerk

Matrix Restafval uitwerking VANG, Van Afval Naar Grondstof, 2014 – 2050

Kg/Inw   2014 2020 2025 2030 2050 2050
 150 Ton  4500        
 60     1800      
 45       1400    
 30         900  
 10 (0)           300 (0) circulair 


In de Leusdense Kringloopmeter treft u een overzicht per doeljaar van de nog aanwezige inzamelbare stromen grondstoffen zoals GFT en luiers en ultiem huishoudelijk ‘echt’ afval dat niet geschikt is voor enige vorm van kringloop.