Juni 2020 - Concept Manifest Zero Waste Leusden 2025, naar 45 kg huishoudelijk restafval ?

In de Leusdense kringloopsamenleving 2050 is sprake van een zero-waste situatie. Er ontstaat nagenoeg geen huishoudelijk restafval. Al enige decennia behoort de gemeente Leusden provinciaal en ook landelijk tot de koplopers gescheiden inzameling van grondstoffen. Leusden beoogt een circulaire ambitie op meerdere beleidsterreinen (energie, mobiliteit, grondstoffen en afval).


logoDDKRINGLOOPMETER LEUSDEN            

Grondstoffenmonitor Van  Afval Naar Grondstof (VANG)

Ambitie 2025 : 55 (45+10) kg 2030: 30 kg (25+5) restafval per inwoner per jaar.

Juni 2020 - Gezocht: vrijwilligers themawerkgroep Afval en Grondstoffen

Stichting CML Milieuorganisatie Leusden (zie www.cmlleusden.nl) is een organisatie die werkt met themawerkgroepen. Eén van de werkgroepen houdt zicht bezig met het thema “Afval & Grondstoffen”.
We willen onze samenleving zo schoon mogelijk achterlaten voor de volgende generaties en daarna. De laatste jaren is het inzicht gekomen om afval de recirculeren, te hergebruiken. Er zijn daarin grote stappen gemaakt.


Maart 2019 - KRINGLOOPLANDBOUW LEUSDEN

Mede-eigenaar worden van een biologische boerderij dicht bij huis?
Milieuorganisatie CML is bijzonder benieuwd of er in Leusden belangstelling is voor het opzetten van een Herenboerderij. Dit uitdagende en interessante concept krijgt op verschillende plekken in Nederland gestalte.
Herenboeren houdt in dat een coöperatie van een aantal huishoudens een professionele boer zoekt om de dagelijkse leiding en uitvoering op zich te nemen van een kleinschalig gemengd bedrijf. Daartoe wordt een stuk grond gepacht en zaaigoed, dieren en apparatuur aangekocht.


25 augustus 2018 - Leusdens restafval daalt spectaculair met circa 70%.

De gemeente Leusden ontwikkelt zich steeds meer als duurzame en circulaire kringloopgemeente. Net als vele andere plaatsen met een vorm van tariefdifferentiatie voor restafval (Diftar) scoort Leusden ver onder het gestelde doel per inwoner in 2020. De daling komt dit jaar naar verwachting uit op 100 kg per inwoner.

klimaatallianties23-11-2017 / Kringloop 3.0 - Klimaatallianties in Leusden

Manifest met aandacht voor klimaat- en kringlooptransities *aanbevelingen

Als FairTrade en Wandelgemeente ontwikkelt Leusden zich, mede door het Nieuwe Inzamelen, steeds meer tot een kringloopgemeente. Deze transitie richting kringloopsamenleving kent naast economische en ecologische aspecten ook een sociale Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - component die het sluiten van kringlopen duidt als collectieve en gedeelde waardecreatie. Van essentieel belang is het beschrijven van klimaatwinst door directe en indirecte CO2 reductie.

Leudenaren bevinden zich door het plan 'Nieuwe Inzamelen' in de top van de eredivisie. Samen met Lissenaren, Heusdenaren en enkele ROVA gemeenten in het Oosten. 
Het concept barst van de ambitie. Een ambitieus plan met ambitieuze doelstellingen.

23-11-2017 / Kringloop 3.0 - Klimaatallianties in Leusden

Zeven aanbevelingen:

1. Zwerfvuilklep of PMD-grondstofklep als onderdeel van de ondergrondse container. 2. Kringlooppilot voor gebruikers van kleine (sport) flesjes en stalen en aluminium blikjes (energiedranken). 3. Leusdense nulaanbieders van restafval ontvangen een plek in de doelstellingen van het VANG-programma, Van Afval Naar Grondstof. 4. Voor huishoudingen een optionele kliko voor kringloop van karton en oud papier. 5. Uitgifte circulaire biobakje ter verhoging van kringloop keukenmanagement. 6. Preventieve aandacht tuingroendepots. 7. Permanente bewonersvoorlichting: publicatie van succesvolle collectieve kringloopresultaten.

logo kringloopKRINGLOOPMETER LEUSDEN  Restafval          

Van  Afval Naar Grondstof

Ambitie  2020: 100 kg (25%) 2025: 30 kg (7.5%) ’restafval ’ per inwoner per jaar

Stofstroom Gemeente (kg per inwoner per jaar)

Hattem

2016

Dalfsen

Leusden

2020*

Leusden

2025/30*

Leusden

2014

1 Textiel 3 3 4 1 6
2 Glas 3 2 3 1 7
3 GFT 14 13 18 8 40
4 OPK 6 6 6 3 16
5 PB(M)D 5 4 5 3 38
6 Luiers 16 9 12 4 16
7 Rest Fijn 11 12 27 5 27
Sub totaal 58 49 75 25 150
8 Rest grof 8 8 5 5 30
9 Nulaanbieders + preventie 34 43 20
VANG restafval 100 100 100 30 180
Grondstoffen apart (oa tuingroen) 300 370 436
Leusden alle stofstromen 400 400 616
Zuiver restafval 19 20 32 10 57


2014 Leusden als nulmeting

Meeliften KWD- afval en zwerfafval onbekend; (KWD, kantoor-winkel- en diensten)

*     Nieuwe Inzamelen: omgekeerd inzamelen, diftar 24 cent per 10 liter restafval
Kringloopmeter, effect-indicator; circulaire maatstaf Duurzame Ontwikkeling 5 PB(M)D = Plastic, Blik, (Metaal), Drankkarton

23 november 2017   Fokko J. Tilma

logo kringloopKRINGLOOPMETER LEUSDEN

25 augustus 2018 - Leusdens restafval daalt spectaculair met circa 70%!
Klik hier voor de toelichting op de kringloopmeter


Grondstoffenmonitor Van Afval Naar Grondstof (VANG)

Ambitie 2020 : 100 kg (25%) 2025: 30 kg (7.5%) restafval per inwoner per jaar

 

Grondstofstroom (materiaalstroom)       

Gemeente (kg per inwoner per jaar)

Hattem
2016       

Leusden
2018     

*Herval 2020

Leusden
2025

**Leusden
2014

1

Textiel

3

 1

 3

1

6

2

Glas

3

 1

 3

1

7

3

GFT

14

11

23

8

40

4

OPK (Oud Papier en Karton)

6

 5

 6

3

16

5

PB(M)D Plastic, Blik, (Metaal), Drankkarton

5

 5

 5

3

41

6

Luiers

16

14

  12

4

16

7

Rest Fijn

11

10

23

5

27

 

Sub totaal

58

47

75

25

153

             

8

Rest grof

8

13

 25

5

37

9

Nulaanbieders e/o Preventie

34

 26
14

0

70

0

 

VANG restafval

100

100

100

100

0

  Totaal huishoudelijk restafval 66 60 100 30 190
             
 

Grondstoffen apart (oa tuingroen)

   

300

370

436

 

Leusden alle grondstofstromen

 

 

400

400

616

             
 

FGR zuiver restafval (Fijn en Grof Restafval)

19

23

48

10

57

 

* Herval 2020, gemeente modaal VANG 100 kg, zonder Diftar. 

** Leusden 2014 als Nulmeting (inzameling nog 'ouderwets' met vuilniszakken plus wat er als grofvuil vanaf de Milieustraat is afgevoerd).

Meeliften kantoor-winkel- en diensten (KWD)en zwerfgrondstoffen onbekend; Nieuwe Inzamelen 2018: omgekeerd inzamelen, diftar 24 cent per 10 liter restafval; Kringloopmeter = effect-indicator en/of circulaire maatstaf restafvaldoelstelling.

25 augustus 2018 Fokko J. Tilma